Celem Fundacji Centrum Współpracy Międzynarodowej jest wspieranie wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracji społecznej

Cele Zrównoważonego Rozwoju, dla których działa nasza fundacja i które odzwierciedlają kolory naszego logo*

*Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals — SDGs) zostały przyjęty przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku
Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
1Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
4Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi
oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
11Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
13Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
16Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju
17

Fundacja Centrum Współpracy Międzynarodowej działa na rzecz współpracy międzynarodowej, dialogu i wzmacniania białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego zarówno na Białorusi, jak i za granicą.

Jesteśmy grupą ekspertów, działaczy społecznych z różnych regionów Białorusi. Doradzamy i wspieramy przedstawicieli sektora publicznego, lokalnego biznesu, niezależnych mediów, artystów i profesjonalistów z różnych dziedzin, którzy chcą współpracować i podzielają nasze demokratyczne wartości.
Nasi partnerzy
Organizacje, z którymi współpracujemy i które wspierają nas
Kontakt
Fundacja Centrum Współpracy Międzynarodowej,
ul. Bracka 25, piętro 3
00−028 Warszawa

Tel: +48 884 701 519 (Telegram, Signal)
Email: biuro@cenwm.org

KRS: 0000884766 NIP: 5252853070
Statut fundacji ℹ